سامانه تامین مالی یونش

تامین مالی جایگاه 1055 تهران

تامین مالی جایگاه 1055 تهران

تامین مالی جایگاه 1055 به عنوان یکی از بهخترین و پر فروشترین جایگاه های کشور با دوره بازگردان 3 روزه و سود مشارکت 1 درصد

Read more

تامین مالی جایگاه 143

تامین مالی جایگاه 143

تامین مالی جایگاه 143 روزانه 36000 لیتر بنزین میفروشد. قیمت هر سهم مشارکت در تامین مالی به ازای 10 درصد مبلغ کل نیاز 4.9 میلیون تومان است  و سود مشارکت 1 درصد و دوره مشارکت سه روزه است .

Read more