هوشمند سازی جایگاه های سوخت

هوشمند سازی جایگاه های سوخت رسانی
هوشمند سازی کسب و کار با استفاده از نرم افزارها، زیرساخت ها و ابزارها و فرآیندهای بهینه ، دسترسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات را برای بهینه کردن تصمیمات و عملکرد فراهم می کند. هوشمند سازی جایگاه های سوخت رسانی نتایجی همچون تصمیم گیری بهتر و سریع تر بهبود خدمات و افزایش بهره وری توسعه و رشد را به دنبال خواهد داشت.

با استفاده از راهکار جامع هوشمند سازی جایگاههای سوخت که توسط یونش  ارائه شده است . میتوان در هزینه های مربوط به فروش خارج از شبکه ، تخلفات پرسنل و هزینه نیروی انسانی شامل بیمه ، مالیات و دستمزد و پاداش صرفه جویی قابل ملاحظه ای کرد. به طوری که برای یک جایگاه معمولی تعداد پرسنل جایگاه در بخش سکوها از 9 نفر در سه شیفت به سه نفر کاهش می یابد . این موضوع به معنی صرفه جویی در هزینه ها به شرح زیر است

1- مبلغ 1835000 تومان حقوق پایه

2- مبلغ 300000 تومان حق مسکن

3- مبلغ 400000 تومان حق بن

4- مبلغ 183000 تومان به ازای یک فرزند

5- مبلغ 540000 تومان حق بیمه

6- مبلغ 3600000 تومان عیدی سالانه

جمع این مبالغ به ازای هر نفر برای یکسال برابر با 42696000 تومان میشود. که با به کار گیری سیستم هوشمند و کاهش 6 نفری پرسنل عدد 256176000 تومان در سال صرفه جویی در هزینه ها صورت میگیرد. علاوه بر این میزان تخلف در جایگاه توسط نیروهای سکو به صفر رسیده و صاحبان جایگاه میتوانند کنترل دقیقی بر موجودی و فروش کل و هر یک از پمپ های جایگاه در لحظه داشته باشند.

هوشمند سازی جایگاههای سوخت