25 لیتر بنزین یورو4 +هزینه حمل و خدمات سوختگیری

100,000 تومان