30 لیتر بنزین یورو4 +هزینه حمل و خدمات سوختگیری

110,000 تومان